Images by: Despoina Apostolidou, Dov Oron, Enric Mateu, John Yorke, Laurent Gaigner, Nikos Kallimanis, Panagiotis Takis Panotopoulos, Vasilis Karfis, Vasisilis Maniatopoulos, Άγγελος Παππάς.

+4