• Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να μας στείλετε νέες ιδέες και άρθρα για την ιστοσελίδα.
 • Φωτογραφίες μπορείτε να στείλετε στο e-mail: streetphotogra@yahoo.com  με 1) το ονοματεπώνυμο σας η κάποιο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο 2) τίτλο για κάθε φώτο (και στα αγγλικά) στο όνομα κάθε αρχείου  3) τοποθεσία 4) περιγραφή ή και μια μικρή ιστορία για κάθε εικόνα.
 •  Για κάθε  φωτογράφο μπορούμε να προσθέσουμε και link από προσωπική ή επαγγελματική του σελίδα και κοινωνικά δίκτυα ώστε όποιος ένδιαφέρεται να μπορεί να βρεί περισσότερα στοιχεία για το έργο του.
 • Τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή jpeg ( μέχρι 500 KB ) και η συχνότητα αποστολής ένα portfolio 5 με 10 επίλεκτων και δικών σας αγαπημένων φωτογραφιών ανά μήνα.
 • Στο group που διατηρούμε στο facebook μπορείτε να γίνετε ενεργά μέλη και να ανεβάσετε φωτογραφίες με μεγαλύτερη συχνότητα χωρίς τους παραπάνω περιορισμούς με την διαφορά να προκύπτει για τεχνικούς καθαρά λόγους. street-photography.gr group
 • Η ομάδα διαχείρισης ποτέ και με κανένα τρόπο δεν θα κρίνει φωτογραφίες.
 •  Η  φόρμα της αναζήτησης αριστερά στο μενού  εμφανίζει τη συλλογή  κάθε  νέου καλλιτέχνη πληκτρολογώντας το αντίστοιχο όνομα καθώς και τις φωτογραφίες σύμφωνα με τον τίτλο.
 • Απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση φωτογραφίες που διακρίνονται πρόσωπα παιδιών.
 • Εικόνες που απεικονίζουν πρόσωπα πρέπει να έχουν την συγκατάθεση του ατόμου που αναγνωρίζεται στην φωτογραφία σύμφωνα με τον νόμο.Κάθε φωτογράφος είναι υπεύθυνος για τις εικόνες που δημοσιεύει.
 • Τα δικαιώματα των εικόνων περιουσιακά και πνευματικά ανήκουν αποκλειστικά στους φωτογράφους και όποιος τρίτος θέλει να τις αξιοποιήσει πρέπει να επικοινωνεί απευθείας και αποκλειστικά μαζί τους για να λάβει την απαραίτητη άδεια.
 • Η ομάδα διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει φωτογραφίες και σχόλια με προσβλητικό περιεχόμενο για ανθρώπους, ζώα και τη φύση .
 • Τέλος μπορείτε να επισκεφθείτε και την σελίδα μας στο facebook και να ενημερώνεστε για τα νέα μας.

Ευχαριστούμε για την βοήθεια και συμμετοχή σας!      

         

Send your Photos

 • In the form below you can send new ideas or articles related to the website.
 • You can send your photos to the following address: streetphotogra@yahoo.com . Your message must contain: 1) your name and surname or your artistic nickname 2) title for you sent (also in English) in the name of each file 3) location 4) description or a short story for each photo.
 • For each photographer we can add a link from his or her personal or professional page/site and his or her social media pages so that anyone who is interested can find more information about his or her job.
 • The files you sent must be in jpeg format (up to 500KB) and the frequency of sending a portfolio is 5 to 10 selectable photos per month.
 • In the group we maintain of facebook you can become active members and upload photos at a higher frequency without the above limitations, with the difference being for purely technical reasons: street-photography.gr group .
 • The admins team will never and in no way judge photos.
 • The search form on the left in the menu shows the collection of each new artist, by typing the corresponding name, as well as the photos according to the title.
 • Photographs that distinguish children’s faces are forbidden in all cases.
 • The property and intellectual property rights of the images belong exclusively to photographers and any third party who wants to use them must communicate directly and exclusively with them to obtain the necessary permission.
 • The admins team reserves the right to reject photos and comments with offensive content for people, animals or nature.
 • You can also visit our facebook page and get informed about our news.

Thank you for participation and your help!

                                     

                                                            facebook

 

 

 

+1